Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng luôn là yếu tố hàng đầu trong tiêu chí kinh doanh của Jungle Boss chính vì vậy chúng tôi luôn tích cực đi đầu trong các chương trình XANH của các nhóm bảo vệ môi trường như One Phong Nha, hoặc chương trình do Jungle Boss tự đứng ra tổ chức để góp phần làm sạch môi trường. Bên cạnh đó, Jungle Boss cũng tham gia các chiến dịch hỗ trợ cộng đồng như hợp tác với đối tác Venture Force thực hiện việc sơn sửa nhà vệ sinh cho trường tiểu học Sơn Trạch, sơn sửa nhà văn hóa Phong Nha,…

Video chương trình xanh

Chơi Video
Scroll to Top