image banner policy

Chính Sách Bảo Mật & Cookie

Chính Sách Bảo Mật & Cookie

Chính Sách Bảo Mật & Cookie

I. Định nghĩa

“Website” là hệ thống thông tin dùng để thiết lập trang thông tin điện tử của thương hiệu được thể hiện dưới dạng ký hiệu, số, chữ cái, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ việc cung cấp và sử dụng thông tin trên internet. "Nội dung trên Trang web" bao gồm tất cả thông tin, dữ liệu, tài liệu, tài nguyên, văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, tệp âm thanh, phát minh, nhãn hiệu, tên thương mại, logo Jungle Boss, sản phẩm, dịch vụ, bí mật kinh doanh hoặc các tài liệu khác được đăng và/hoặc tạo trên Trang web. Tất cả Nội dung trên Trang web là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của Jungle Boss. "Điều khoản sử dụng" là các điều khoản sử dụng của Trang web được nêu ở đây và được đăng trên Trang web. "Người dùng" dùng để chỉ các cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập Trang web để truy cập và sử dụng Nội dung trên Trang web.

II. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Website và Nội dung trên Website là tài sản/bản quyền của thương hiệu và/hoặc bên thứ ba được cấp phép cho Jungle Boss, được bảo vệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan. Người dùng không có quyền, yêu cầu hoặc lợi ích liên quan đến Nội dung trên Trang web. Người dùng đồng ý không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để thiết lập, thực thi các quyền hoặc yêu cầu liên quan đến Nội dung trên Trang web. 

2. Trừ các trường hợp: (i) quy định tại Mục 1 Mục IV; hoặc (ii) có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jungle Boss; hoặc (iii) được pháp luật Việt Nam cho phép, các hành động sau sẽ bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Jungle Boss, cụ thể:

- Bất kỳ hành vi sử dụng, sao chép, sao chép, tái xuất bản, chỉnh sửa, lưu trữ, tải lên lại, truyền, phân phối, cho thuê, cho thuê, bán hoặc khai thác thương mại bất kỳ Nội dung nào trên Trang web theo bất kỳ cách nào;

- Phân phối, dịch thuật, chỉnh sửa, giải mã, tạo tác phẩm phái sinh, phối lại Nội dung trên Trang web dưới bất kỳ hình thức nào;

- Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

III. Quyền của chúng tôi

1. Thay đổi và/hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Nội dung trên Trang web mà không cần thông báo trước hoặc cung cấp bất kỳ lý do nào cho việc cập nhật hoặc bổ sung nội dung.

2. Yêu cầu Người dùng ngừng truy cập Trang web và/hoặc sử dụng Nội dung trên Trang web trong các trường hợp sau: a. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Jungle Boss theo Mục II của Điều khoản sử dụng này; b. Sử dụng Nội dung trên Trang web trong các trường hợp bị hạn chế hoặc bị cấm theo Mục IV của Điều khoản sử dụng này.

3. Yêu cầu Người dùng bồi thường mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp Người dùng vi phạm quy định tại Điều khoản sử dụng này.

IV. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng.

1. Việc sử dụng Nội dung trên Trang web (xem, trích xuất nội dung (in, tải xuống, chuyển tiếp, v.v.) hoặc chia sẻ với người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân/nội bộ và phi thương mại, với điều kiện trích dẫn nguồn và giữ nguyên. liên kết/URL tới Nội dung trên Trang web còn nguyên vẹn. 

2. Đảm bảo: (i) Tuân thủ Điều khoản sử dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc truy cập Trang web và sử dụng Nội dung trên Trang web; (ii) Không can thiệp, ảnh hưởng đến việc Người dùng khác truy cập và sử dụng Nội dung trên Trang web; (iii) Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của thương hiệu.

3. Chấm dứt quyền truy cập vào Trang web và/hoặc việc sử dụng Nội dung trên Trang web trong trường hợp Người dùng không đồng ý với một hoặc nhiều hoặc tất cả Điều khoản sử dụng.

IV. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng.

1. Việc sử dụng Nội dung trên Trang web (xem, trích xuất nội dung (in, tải xuống, chuyển tiếp, v.v.) hoặc chia sẻ với người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân/nội bộ và phi thương mại, với điều kiện trích dẫn nguồn và giữ nguyên. liên kết/URL tới Nội dung trên Trang web còn nguyên vẹn. 

2. Đảm bảo: (i) Tuân thủ Điều khoản sử dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc truy cập Trang web và sử dụng Nội dung trên Trang web; (ii) Không can thiệp, ảnh hưởng đến việc Người dùng khác truy cập và sử dụng Nội dung trên Trang web; (iii) Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của thương hiệu.

3. Chấm dứt quyền truy cập vào Trang web và/hoặc việc sử dụng Nội dung trên Trang web trong trường hợp Người dùng không đồng ý với một hoặc nhiều hoặc tất cả Điều khoản sử dụng.

V. Hạn chế sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng Nội dung trên Trang web trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

1. Chống chế độ xã hội chủ nghĩa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc xúc phạm, phỉ báng hoặc phỉ báng người khác; và/hoặc gây tổn hại hoặc bất lợi cho người khác. 

3. Gây rối trật tự công cộng; 

4. Thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. 

5. Phát tán, phổ biến thông tin của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ. 

6. Sử dụng Nội dung trên Trang web cho mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi, cờ bạc, trao đổi, quảng cáo hoặc tiếp thị đa cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jungle Boss. 

7. Truyền các tập tin điện tử bị nhiễm virus có thể làm hỏng, làm gián đoạn hoạt động của các thiết bị điện tử khác. 

8. Sử dụng robot, nhện và/hoặc bất kỳ phương tiện nào để giám sát và thu thập Nội dung trên Trang web cho bất kỳ mục đích sử dụng lại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Jungle Boss. 

9. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc bất kỳ phương tiện nào để xâm phạm hoặc cố ý can thiệp vào hoạt động của Trang web. 

10. Mọi hành vi trái pháp luật và/hoặc bị nghiêm cấm theo pháp luật Việt Nam.

11. Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Jungle Boss. 12. Bất kỳ hành động nào mà Jungle Boss đơn phương cho là không phù hợp hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu.